Tájékoztató az óvodai felvételről a 2024/2025-ös nevelési évre

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. 

A Belegi Pitypang Óvoda évkezdésének időpontja 2023. szeptember 1. 

A beiratkozás ideje: 2024. április 22. – 2024. április 23. 9.00 – 16.00 óra között. 

Beiratkozni a 7543 Beleg, Rákóczi utca 163. szám alatt lehet.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1) bekezdés).

A gyermekek óvodai felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49. § (1) bekezdése rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (Nkt. 8. § (2) bekezdés).

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Kötelező beiratkozni a 2024. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltő gyermekeknek.

Jelentkezhet az a gyermek, aki 3. életévét 2024. december 31-ig betölti.