Tájékoztató az óvodai felvételről a 2018/2019-es nevelési évre


Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. A Belegi Pitypang Óvoda évkezdésének időpontja 2018. szeptember 1. A beiratkozás ideje: 2018. április 24. – 25. 9.00 – 16.00 óra között.

Beiratkozni a 7543 Beleg, Rákóczi utca 163. szám alatt lehet.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt. 8. §).

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49. §-a rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik, az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjéhez címezve az óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Jelentkezhet az a gyermek, aki 3. életévét 2018. december 31-ig betölti.

Óvodába felvehető az a belegi gyermek, aki a 3. életévét 2018. augusztus 31-ig betölti.

Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén tanév közben is felvételt nyerhetnek.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek:

  • születési anyakönyvi kivonat,
  • egészségügyi kiskönyv,
  • oltási lap,
  • a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,
  • Taj kártya,
  • mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

(Amennyiben megoldható, ezeket fénymásolva is kérjük szépen!)

A felvételi döntésről az óvodavezető 2018. május 26-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket. A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Beiratkozás ideje:

2018. április 24. – 25.
9.00 – 16.00 óra között.

Helye:

Belegi Pitypang Óvoda
7543 Beleg, Rákóczi utca 163.

Az óvodai felvételi körzetek a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan megegyeznek Beleg község közigazgatási területével.

Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a következő év július 31. napjáig folyamatosan tart nyitva.

A nyári zárva tartás időpontja: 2018. augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig.