Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

Tisztelt Lakosság!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIlI. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontja szerint a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

Az 51. § (3) bekezdés értelmében a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

A fentiek alapján a község környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 • környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása;
 • önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében;
 • együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;
 • környezeti állapot évenkénti elemzése.

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIlI. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és ezek végrehajtási rendeletéi teremtik meg.

A környezet tisztasága az önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes munkájának eredménye.

Területhasználat:
Beleg település közigazgatási területe 17,99 km2, azaz 1799,17 ha, melyből belterület 95,77 ha, külterület 1657,16 ha, zártkert 46,24 ha. Részletezve művelési áganként:

 • szántó terület nagysága 1106,02 ha,
 • erdőterület 413,37 ha,
 • rét, legelő 68,06 ha,
 • gyümölcsös 15,74 ha,
 • halastó 3,09 ha,
 • kert 9,09 ha,
 • szőlő 1,28 ha, 
 • nádas 0,98 ha,
 • művelés alól kivett terület 181,54 ha.

Úthálózat:
Beleg önkormányzatának kezelésében lévő kiépített úthálózat hossza 8,758 km, kiépítetlen úthálózat hálózat hossza 8,76 km. Önkormányzati kiépített út területe összesen 32.377 m2.

A belterületi úthálózat és a külterületi mezőgazdasági utak nagy része felújításra szorul. 100 %-os mértékű pályázati támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy a legszükségesebb felújítási munkálatokat az önkormányzat elvégeztethesse.

Potenciális szennyező források
A településen dögkút nem üzemel. A közterületen elhullott állatokat az önkormányzat az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel szállíttatja el.

A település területein bár elszórva találhatunk elhagyott hulladékot, nincs illegális hulladéklerakó. Beleg közigazgatási területén ismert, kármentesítést igénylő talajszennyeződés nem található.

Tájsebek
Működő, illetve lezárt bánya a település közigazgatási határain belül nem található.

Hulladékgazdálkodás
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete határozza meg a Beleg község közigazgatási területén belüli a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, igénybevételének módját és feltételeit. Beleg közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis - Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) - amely közszolgáltatónak minősül - (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Beleg község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2015. november 1-től 2025. október 31. napjáig a közszolgáltatási szerződés alapján. A Közszolgáltató biztosítja a szerződés időtartama alatt a település egész területére kiterjedő, háztartásonként! 52 ürítés/év gyakoriságú, szabványos zárt hulladékgyűjtő edényzetben kihelyezett települési hulladék összegyűjtéséhez és szállításához szükséges feltételeket. A közszolgáltatási díj fedezetet nyújt az évi kétszeri lomtalanítási akció lebonyolításához, illetve évi két alkalommal elektronikai hulladék elszállítására. A Közszolgáltató biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést két darab (Kossuth utca 81. szám alatti ingatlan előtti közterület, Rákóczi utca 163. szám alatti ingatlan északi oldala melletti közterület) 3 frakciós hulladékgyűjtő szigeten, valamint a hulladékgyűjtő szigetek szállítási naptár szerinti ürítését.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás házi komposztáló edényeket kapott 2014. évvégén, melyet a kistérségen belül lévő családi ház tulajdonosok kaptam meg, igénylés alapján. Beleg község 24 db komposztáló edényt kapott.

Talajvíz és ivóvízellátás
A településen az ivóvíz szolgáltató a DRV Zrt. 
A feltárt vízkészlet mennyisége: 386 m3/nap, a vízkészlet minősége II. oszt. rétegvíz, mértékadó kapacitása 352 m3/nap, az engedélyezett átlagos vízkivétel 50 m3/nap. A településen 2 db fúrt kút található, melyek közül az 1. kút nem termel, vízszint figyelő kútként funkcionál. A II. számú kút mélysége 62 m, létesítésének éve 1986., nyugalmi vízszintje (-) 6,1 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 268 l/p, a beépített szivattyú típusa EMU-K-63-6, védőterületének nagysága 44x36 m. A belegi ivóvízbázis védelme érdekében az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a 4595-14/2010-10881 iktatószámú határozatával védőterület belső övezetét, védőidom külső védőövezetét, valamint hidrogeológiai védőövezet „A" és „B" zónáját jelölte ki.

A védelem alá helyezett vízkészlet adatai:

 • vízkészlet jellege: II. osztályú rétegvíz;
 • vízadó réteg megnevezése: felsőpannon homok rétegekben áramló rétegvíz;
 • védelem alá helyezett víztermelés: 50 m3/nap

Termelt vízmennyiség 2014: II. kút: 23 221 m3
Termelt vízmennyiség 2015. január - november: II. kút: 22 641 m3

Szennyvízkezelés
A házi derítőben képződött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről kötelező közszolgáltatóként Kovács Ferenc egyéni vállalkozó gondoskodik, aki közszolgáltatási szerződés alapján szállítja el a szippantott szennyvizet a kutasi szennyvíztisztítóba.

Levegőminőség
A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró légszennyező forrás. Beteg levegőminőségét egyedi és lakossági fűtések, közlekedés és egyéb tevékenység emissziója határozza meg. Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a település külterületi részein. Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó minőségűnek mondható.

Energiagazdálkodás
Az elektromos energiaszolgáltató a térségben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Az ellátottság teljes körű. A gázszolgáltató a térségben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. A jelenlegi lakásállomány 50-60 %-a kapcsolódott rá a gázvezetékre.

Zaj- és rezgésvédelem
A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. Kisebb zajhatást keltenek a település útjain közlekedő gépjárművek.

Települési zöldfelületek és természeti környezet
A település zöldterületeihez tartoznak:

 • járdák és úttestek közötti zöldsávok, melyek gondozása kétféle módon történik. Magántulajdon esetén az ingatlantulajdonosok végzik, a fű nyírását előkertek gondozását, az önkormányzati területeken az önkormányzat végezteti el a rendszeres gondozást.
 • sövények és fasorok,
 • köztemető,
 • egyéb zöldterületek.

A település közterületeinek, közparkjainak, valamint a köztemető tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik, melynek során a fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével, virágágyások beültetésével, gondozásával biztosítja a környezet elvárt színvonalú megjelenését. A település belterületi részein a polgármester évente több alkalommal is bejárást tart, melynek során megtekinti a település árkainak, átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, környezetének rendezettségét. Minden évben sor kerül felszólító levél kiküldésére az érintettek részére ingatlanjaik környezetének rendbetételére, a szükséges kaszálási és egyéb feladatok elvégzésére. A településen országos jelentőségű védett terület nincs.

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti állapota jónak mondható, mely nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető tiszta környezet megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van, és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők részéről is fontos, és elsődleges szempont lesz.

Beleg, 2017. december 18.

Tamás Csaba
polgármester